روایت رویترز از تغییر استراتژی ایران در مذاکرات تجاری: هندی ها دست خالی از تهران بازگشتند