مدرسه سعادت بوشهر با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال مرمت می‌شود