پیوند بین دانشگاه، صنعت و تجارت عامل نجات بخش اقتصاد کشور است