معرفی مجموعه کتاب شناسی «درسی که حسین به انسان ها آموخت»