حاشیه های جشن دوسالگی دکتر سلام/ حضور بازرسان آژانس در این برنامه/ غیبت دوباره دولتی ها در این برنامه