دشمنان سرمایه گذاری می کنند تا مخاطبان صدا و سیما را تحت تاثیر قرار دهند