اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی