هفتاد درصد از آیفون های نسل بعدی توسط فاکسکان مونتاژ و تولید خواهند شد