روستاهای بالای 30 خانوار در کشور صاحب اینترنت می شوند