معاون استاندار یزد: روابط عمومی نقطه پیوند بین مردم و سازمان است