طرح به هنگام سازی اطلاعات کد پستی در میبد اجرا می شود