اصولگرایان برای موفقیت در انتخابات باید زیر پرچم جامعتین فعالیت کنند