ابتکار: ناامنی منطقه، ساز و کار حل معضل گرد و غبار را با مشکل مواجه ساخته است