گریه پیامبر(ص) در هنگام تولد امام حسین(ع)/ حسین؛ نامی از سمت خدا