توجه ایران به امور پناهندگان از دیگر کشورها مطلوب تر است