رقابت یک میلیون دانش آموز برای ورود به مدارس نمونه دولتی