ناگفته‌های ابطحی از دوم خرداد 76/دوم خرداد براندازی یا مخالفت با اصل حاکمیت را تبلیغ نکرد