دفتر موسیقی نهاد ناظر بر ارکسترها است/با شجریان مذاکره نکردیم/ علی رهبری در خصوص اعلام رقم قراردها اش