وحشت از زلزله مردم خرم آباد را به خیابانها و پارکها کشاند