استاندار خوزستان:دولت از گسترش فعالیت های قرآنی حمایت می کند