از بازیگری یک مجری تا حاشیه های سینمای ایران در کن