کشف مولکولی که راه را برای درمان دیابت آسانتر می‌کند