احیای 30 درصد بافت فرسوده توسط بسته‌های تشویقی تا پایان سال