علت ۴۰ درصد مراجعات زائران حج به پزشکان/اهمیت ماموریت تیم پزشکی