متولیان فرهنگی زمینه تولید انبوه طرح‌های برتر را فراهم کنند