ساختار غلط اداره سالن هاي تئاتر / معاونت هنری پنبه در گوشش فرو کرده است