برپایی جشنواره غذای سالم جمعی از دانش آموزان یک واحد آموزشی در رشت