تنها عامل شکست طرح تحول سلامت/ تجمیع بیمه ها به نفع مردم است