شرط تبلیغ کتاب های کمک آموزشی در مدارس/ انتقاد از رسانه ملی