توضیحات علیرضا منصوریان درباره این عدد 4 که نشان داده