هنوز طرف های شرکت کننده در گفتگوهای یمن مشخص نشده اند