بر ملا شدن چهره‌ واقعی و‌هابی با اجرای حکم شیخ نمر/ وهابیت از فریادگری‌های شیخ نمر می‌ترسند