اعتراف واشنگتن به کشته شدن کودکان در حملات هوایی علیه سوریه