توانمند سازی مهارتی عشایر از مهمترین برنامه های آموزش فنی و حرفه ای