طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز