فعالیت بدنی مناسب خطر کمر درد را 40 درصد کاهش می‌دهد