بیشتر ترک های ساکن آلمان به حزب عدالت و توسعه رای می دهند