کارشناس فروش آقا در یک شرکت معتبر تولیدی در اصفهان