فرماندار بجستان : بجستان نسبت به آمار استانی دارای کمترین چاه غیرمجاز است.