وثیقه‌ ارزی 35درصدی که بانک مرکزی لغو کرد، بانک‌ها هنوز مطالبه‌ می‌کنند