بودجه بسکتبال تا سه سال آینده توسط اسپانسرها تامین شود