خودرو سواری در بزرگراه پردیس به علت واژگونی باعث مرگ یک شهروند شد