وزیر ورزش تخصصی در داوری ندارد که اظهارنظر می‌ کند