امیدواریم با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته به وحدت بهتری برسیم