آمریکا دو شرکت عربی را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد