مخبر دزفولی: باید مقررات را برای دانشمندان سهل کنیم