۹ پس لرزه در خرم آباد ثبت شد/ نخستین تجربه زلزله با عمق کانونی کم