حبیبی: در صورت توافق نکردن با اسماعیلاجیچ، شرایط مربیان کروات و دانمارکی را بررسی می‌کنیم