کناره گیری لوئیس فیگو از انتخابات ریاست فیفا/علی بن حسین تنها رقیب بلاتر شد