وقوع هشت پس لرزه در خرم آباد موجب وحشت مردم و ترک منازل شده است